POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII ( Partea a 2-a Vasile Moldovan)

IMG_0067

POEMUL ÎNTR-UN VERS – STUDII
Florin Vasiliu – Vasile Moldovan
Editura Curtea Vache, Bucureşti, 2001.

*

Succesori ai lui Ion Pillat pe calea poemului într-un vers.

Vasile Moldovan

În cea de-a doua parte a Studiilor, Vasile Moldovan face o trecere în revistă a autorilor care au abordat mai mult sau mai puţin poemul într-un vers.
Ion Pillat nu a fost singurul scriitor din perioada postbelică preocupat de poemul într-un vers.
Autorul studiului numeşte doi mari poeţi care au avut afinităţi cu acest gen, scriind şi publicând chiar sporadic asemenea poeme : Lucian Blaga şi Vasile Voiculescu.
Amândoi poeţii făceau parte din gruparea de la Gândirea, revistă în care a publicat şi Ion Pillat.
1.Lucian Blaga a debutat cu un volum de aforisme, gen apropiat de poezia filosofică, urmat apoi de două cărţi de cugetări.
În altă lucrare de tinereţe, Daimonion, aforismul, una din sursele culte ale poemului într-un vers este asemuit poeziei : « Un aforism trăieşte prin belşugul clar-obscur de gânduri pe care le implică fără de a le exprima…
Întocmai ca o poezie, cu farmecul alungat printre gânduri, un aforism rezistă şi se recomandă mai mult prin ceea ce ascunde decât prin ceea ce spune de-a dreptul. »
Blaga a introdus texte în volumele de aforisme, care se apropie foarte mult de poemul într-un vers. Acestea au fost puse în evidenţă de Florin Vasiliu şi Brânduşa Steiciuc, în volumul Interferenţe lirice (Editura Dacia, 1989).
Aforismele cu titlu sunt cele mai apropiate poemului într-un vers :

Ziua – ce este ea ?

Prisosul de lumină cu care soarele îşi acoperă petele

Simbol spiritual

Din ciocnirea a două pietre, nu se naşte o piatră ci o scânteie

Umbra

Umbra e o reverenţă pe care lumina o face întunericului

La data aceea, Lucian Blaga citise cartea de poeme a lui Ion Pillat, care se stinsese cu un an în urmă.

2. Vasile Voiculescu

Vasile Voiculescu, coleg de generaţie şi prieten cu Ion Pillat, s-a apropiat şi mai mult de poemul într-un vers.
Înainte chiar ca Pillat să-şi publice volumul din 1936, Voiculescu a publicat Gânduri (Maxime) şi Aşchii de meditaţie. După moartea poetului, acestea vor fi incluse sub titlul Aşchii de meditaţie – aşchii de poezie, în volumul Gânduri albe.

Din cele 44 de aşchii, 17 sunt distihuri şi 27 poeme într-un vers.
Ultima meditaţie, deşi numără doar 11 silabe, este un adevărat poem într-un vers.

Prin vadul cărnii trec spre nemurire

3. Virgil Teodorescu

După moartea lui Ion Pillat (1945), poemul într-un vers s-a aflat în atenţia multor poeţi.
O primă tentativă, înregistrată de istoriile literare a fost aceea a unuia din ultimii poeţi suprarealişti, Virgil Teodorescu.
În anul 1945 el a scris un ciclu de micropoeme suprarealiste, intitulat 122 de cadavre în vid.
Deşi scrise pe un singur rând, ele nu sunt intitulate poeme într-un vers şi se deosebesc mult de poemele lui Ion Pillat.
Virgil Teodorescu este mai aproape de aforism decât de poezie. Multe din cugetările sale sunt vorbe de duh sau paradoxuri, care mai mult sfidează decât delectează.

Nu uita să închizi ochii înainte de a închide pleoapele.

Cere-mi ce vrei dar nu primi nimic

4. Bazil Gruia

După o pauză de peste două decenii, poetul clujean Bazil Gruia, unul din discipolii poetului Lucian Blaga reia încercările în domeniul poemului într-un vers.
În ciclul Vernisaj de imagini, el introduce şi câteva poeme într-un vers :

Iubirea nu-i decât infinitul obturând inima

Geana somnului. Grea. Peste amintiri. Ghilotinând

Al doilea poem este o concentrare de cuvinte dusă la
limită.

5. Ion Brad

Lui Bazil Gruia îi urmează un alt ardelean, Ion Brad. Ciclul de « Poeme viitoare » din Cartea zodiilor cuprinde deja nucleele poemelor pe care urma să le scrie.

Doar crinii înfloresc în insomnii

Vechi fotografii : copilul râde timpului în faţă

Sarea vieţii. Libertatea, o filtrăm prin mări de sânge…

Te uiţi în ochii morţii…Ea, oarbă, nu te vede…

Despre « Poemele viitoare » putem spune că, dacă formal nu respectă decât rareori tiparul pillatian, în privinţa conţinutului se apropie foarte mult de poemele într-un vers tipărite de iniţiatorul genului în 1936.
Aceeaşi atmosferă de taină, aceeaşi intimitate cu natura, aceleaşi gesturi ceremoniale.

6. Gheorghe Grigurcu

Din generaţia anilor ’70 face parte criticul şi poetul Gheorghe Grigurcu care se înscrie în seria celor care au experimentat poemul într-un vers. Volumul său, Contemplaţii « Seamănă cu un creuzet în care se compun şi se recompun formele genului scurt. Poetul, asemenea unui alchimist din Evul Mediu, amestecă de-a valma catrene, tristihuri, distihuri şi chiar câteva poeme într-un vers. »

Parfum liberat de zorzoane prozodice
Un cântec de cactuşi
Mirosul de văpaie al lemnului uscat
Dureroasa precizie a prospeţimii

7. Vasile Smărăndescu

Tot în această perioadă, Vasile Smărăndescu adună între coperţile plachetei Cimitirul ploilor, catrene, haiku-uri, distihuri şi poeme într-un vers.
Monostihurile lui Vasile Smărăndescu sunt extrem de scurte, unele având doar 7 sau 9 silabe :

Stele : Inocente şi gânditoare
Floarea soarelui : Se prosternează melancolică
Poem : Floarea de colţ a victoriei
Cerşetori : Ruga trotuarelor

8. Grigore Vieru

Grigore Vieru vine către poemul într-un vers dinspre trecut, dinspre folclor. Poemele din bătrâni sunt un amestec, pe linia lui Blaga, între poezie şi cugetare. Multe dintre ele au un caracter didactic, moralizator, asemenea proverbelor şi zicătorilor.

Sunt ochii mării frumoşi dar mergem după apă la izvor.

Copilul dacă a ascuns pâinea, căutaţi-o în cuibul rândunicii

A fi zilnic frumos şi simplu – ce treabă !

Bezna are o singură culoare, lumina o mie

Înaintea celui care seamănă să meargă numai seminţele

Având două duble « rădăcini » înfipte adânc în solul limbii române, aforismele şi poeziile lui Blaga, pe de o parte, proverbele şi zicătorile româneşti pe de altă parte, Grigore Vieru aduce un suflu nou în lirica de dimensiuni mici dar de o mare profunzime. Poemele sale din bătrâni prezintă un paradox. Deşi inspirate din floclor, ele nu rimează iar cele scrise pe un singur rând sunt adevărate poeme într-un vers.

OFENSIVA REVUISTICĂ

9. Ion Serebreanu

Ion Serebreanu publică în principala revistă editată de Uniunea Scriitorilor ciclul de poeme într-un vers Aceşti nori ruginii cum un rumeguş al pădurilor vechi. Ion Serebreanu este unul din cei mai fideli discipoli ai lui Ion Pillat atât din punct de vedere al formei cât şi al atmosferei recreate.
Ion Serebreanu aduce în poemele sale elemente de civilizaţie. Unele sunt dedicate unor personalităţi literare sau artistice.

Lâna de aur

Poetul Argos tunde de lacrimi Mioriţa

Bacovia

Port masca mortuară topită-n plumb a Terrei

Cocoşul

Cu aripile oarbe aplaudă lumina

Enescu

Îngenunchează zimbrii de sunet cu arcuşul

10. Nicolae Ţaţomir

Câţiva ani mai târziu, Nicolae Ţaţomir publică un ciclu tematic de poeme într-un vers, Licornul – glose la Vavra.

Azur în iris

Cornul sorbind din mierea lunii

Licornul munţilor

Captivă, puritatea sfidând zenitul pietrei

Licornul florilor

Policromie-n coamă, miresme nupţiale

11. Lazăr Cerescu

Autor mai puţin cunoscut, Lazăr Cerescu, realizează poeme într-un vers, reuşind frumoase definiţii-metafore :

Primăvara – toamna fulgilor de nea

Pasărea – insula vie între cer şi pământ

Tril – cuib în inima copilăriei

12. Nereuşite

În anul 1988 în revista Ramuri din Craiova Valeriu Bucurescu publică poeme într-un vers, greoaie şi irelevante, iar în revista literară Orizont din Timişoara apar sporadic poeme într-un vers, scrise de autori fără chemare pentru acest gen de poezie.

Revista Haiku

După anul 1989, poemul într-un vers cunoaşte o adevărată revigorare în paginile revistelor literare.
Tonul îl dă revista Haiku care începând cu anul 1992, publică pe copertă câte un poem într-un vers de Ion Pillat. În numărul 7 al revistei apare studiul Poemul pillatian într-un vers şi haiku-ul nipon de Florin Vasiliu, care a avut darul să deschidă interesul cititorilor de poezie spre o lume mirifică, puţin cunoscută, un univers liric de o originalitate ieşită din comun.
Doi dintre autori, Ion Brad şi Ioan Pop scriu poeme fără titlu.
Un astfel de poem scris de Ioan Pop este de o mare eleganţă :

În spatele oglinzii, noi încă nenăscuţi

Ceilalţi autori respectă canoanele genului.

Teofil Voinescu

La Hamangia

Pe ascuţişul minţii îşi cumpănă ideea

Valer Ţicu

Revelaţie

Când clipa se desface în muguri grei de sens

Dumitru Radu

Octombrie

Pe ceţurile toamnei, noi, trecători ca frunza

Veronica Porumbacu

Mozaicul

Înmărmurit de dale, un lung monom de melci

Basarab Tibereanu

Eldorado

Cu cât te-ador mai tare, mai mult te-ndepărtezi

14. Un posibil model

După modelul revistei Haiku, revista Orfeu din Târgu Mureş publică poeme (pe două rânduri) într-un vers. Maria Dorina Paşca, Eugenia Faraon şi Bogdan I. Pascu.
Din păcate, poemele sunt pe două rânduri şi nu poartă titlu.

Colind plopii şi-aud orologii de ceaţă

Maria Dorina Paşca

Pe iarba limbii încălzim trupul cuvântului

Eugenia Faraon

Singurul care stăpâneşte poetica poemului într-un vers din cei publicaţi în paginile revistei este Bogdan I. Pascu, membru al cenaclului Amurg sentimental.

Calm

Se cerne în clepsidră lumina înserării

Veghe

S-a deşirat iar timpul în ghimpii nopţii albe

În revista Amurg sentimental publică şi Dan Florică, membru al cenaclurilor Bucureşti al Societăţii Române de Haiku şi al Amurgului sentimental unde ţine o rubrică permanentă. Poemele sale într-un vers au apărut în volumul Majestatea sa, Clipa !
Amintim de asemenea pe Alexandra Firiţă din care reproducem câteva poeme :

Lungi degete stelare dezmiardă nesfârşirea
Se lasă înserarea peste aroma verii
Trec turme negre, umbrele pădurii

15. Ştefan Gh. Theodoru

Doi autori care au publicat poeme într-un vers în reviste au tipărit câte un ciclu de poeme în antologii de cenaclu.

Din textele lui Ştefan C. Theodoru, scriitor româno-american reproducem câteva poeme:

Livada

De-atâtea flori mărunte, tot pomul e o floare

Sfârşit de vară

În miriştea fierbinte, plâng dezbrăcaţi toţi macii

Prin fereastră

În ploaie-un colţ de pâine şi coada unui câine

16. Florin Grigoriu

Florin Grigoriu, autor prolific din orizontul Amurgului sentimental, publică şi el un ciclu de poeme într-un vers :

Bătrâni

Ne par atât de firavi, dar ei în duh sunt tari

Adolescenţi

Îşi sorb din ochi lumina sub cumpăna de frunze

După potop

La geamul meu de-aseară aşteaptă-un alb hulub

17. Bogdan I. Pascu

Dintre autorii de poeme într-un vers, Bogdan I. Pascu este preocupat de îngemănarea celor două poetici, cea occidentală şi cea orientală. În volumul În golul dintre clipe, autorul pune alături poemul într-un vers şi poemul « în stil haiku ». În multe din poemele sale într-un vers, Bogdan I. Pascu se apropie de puritatea poemelor pillatiene :

Precum lumina

Desculţă trece vara prin lanul plin de maci

Hărnicie

Îşi ţese noaptea stele pe horbota de visuri

O bună parte dintre poeme conţin motive creştine :

Taina

Doar umbra unui înger de strajă Învierii

Pieta

În inima Fecioarei, durerea trup se face

Naşterea sfântă

În ieslea tainei pruncul, lumină din lumină

Vecernie

Cu glas de bronz ne cheamă spre ceruri înserarea

Adesea, poemele într-un vers ale lui Bogdan I. Pascu oscilează între religia creştină şi poezia occidentală pe de o parte şi poezia orientală, shintoism şi budismul zen, pe de altă parte.

Iată câteva poeme într-un vers care conţin elemente caracteristice poeticii haiku: noţiunile de gol, tăcere, umbră .

Singurătate

Pe străzi atâta lume, în suflet numai gol

Buddha ll

Pe-oceanele luminii un lotus tainic tace

Zen ll

Din golul fără formă, o formă pentru toate

Yin-Yang ll

Lumină şi-ntuneric stau adunate-n sine

Autori cu volume de poeme într-un vers

18. Victor Săhleanu

De la poemele într-un vers ale lui Ion Pillat, până la următoarea carte dedicată genului (1995), a doctorului Victor Săhleanu, intitulată tot Poeme într-un vers au trecut aproape şase decenii. Înainte de a publica acest volum, Victor Săhleanu scrie cugetări şi aforisme.
Ca om de ştiinţă, Victor Săhleanu e mai degrabă cugetător decât poet. El e mai aproape de Blaga în spirit, dar ca formă se apropie de Pillat.

Iată câteva exemple :

Fântână

O ciutură mai veche ca orice amintiri

Pastel

Ger nemişcat, de-asupra. Pământul se-odihnea

Izvorul rece

Ne-am potolit o sete ce nu venea din timp

Veveriţa

Roşcată şi sprinţară… Mă-ntreb de nu eşti tu ?

Drumeţie

Am mers pe firul apei pân-am uitat de noi

19. Florentin Smarandache

Un fervent experimentator al formelor fixe este şi românul american Florentin Smarandache, matematician, poet, romancier şi dramaturg, iniţiator prin anii 80 al unui curent literar postmodernist. Mişcarea literară parodistică. Prin Poeme în niciun vers şi Le sens du non-sens (nonpoeme) el se înscrie printre pionierii revigorării poemului într-un vers.
Reproducem mai jos câteva exemple care se încadrează în tehnica poemului într-un vers :

Ne ia uşor zefirul pe ascuţite coarne
Izbucnesc salcâmii în hohote de muguri
Blajini cocori aduc pe aripă căldura

După patru ani, Florentin Smarandache publică o carte de poeme într-un vers, a treia în ordine cronologică după Victor Săhleanu şi Florin Vasiliu.

Reproducem câteva din poemele mai reuşite :

Zorii ll

Trag de funiile albe răsăritul pe fereastră

Înălţare ll

Păsările în cer debarasându-se de umbră

Karma ll

Îmi cos cu speranţe cămaşa soartei ruptă

Florentin Smarandache mizează pe « paradox », ceea ce-l distinge radical de Ion Pillat.

20. Paula Romanescu

Poeta Paula Romanescu are o formaţie bilingvă, scriind cu aceeaşi dezinvoltură în limba natală ca şi în limba franceză. Cu placheta Sens, Paula Romanescu intră în familia autorilor de poeme într-un vers. Ea întreprinde o incursiune la obârşii, la izvoare, căutând sensul primordial al cuvântului.
Poeta îşi face autoportretul astfel : « Eu trec sub cerul lumii, umbră printre cuvinte ».  (Autobiografie).
Înainte de a ajunge la poemul într-un vers, poeta a trecut prin şcoala de poezie haiku.

Dimensiune

O, Doamne, ce înaltă e ruga robului !

21. Anul poemului într-un vers

Anul 2000 poate fi socotit un an fast pentru poemul
într -un vers. Trei poeţi publică poeme într-un vers, în pragul dintre milenii, făcând legătura între generaţiile literare.

22. Dan Florică

Cu volumul Majestatea Sa, Clipa, Dan Florică este al cincilea poet care publică un volum de poeme într-un vers. Este o carte densă, cu o realizare grafică deosebită.
Atent la nuanţe, poetul ajunge uneori la forme de eufonie :

Martie

Îmbrobodeşte bruma bobocii de magnolii

Poemele lui Dan Florică sunt pline de sensibilitate :

După reflux

Sătui de-amarul mării, pe plajă câţiva peşti

Insistenţă

Cu degete de taină o noapte bate-n geam

Poetul Radu Cârneci spunea despre poemele într-un vers ale lui Dan Florică :
« Prospeţimea unei asemenea poezii are menirea de a aduce în sufletul cititorului prin lapidaritatea exprimării poetice o dorită pace, în care natura înconjurătoare îşi află un loc privilegiat, lăsându-se locuită de cugetări lirice de aleasă profunzime ».

23. Ioan Marinescu

Ioan Marinescu din Cluj Napoca îşi intitulează cartea de poeme într-un vers Din cenuşa cuvintelor / From the ashes of the words. Poetul vrea să sugereze astfel că poemele sale nu sunt alcătuite din cuvinte, ci din ceea ce a rămas după arderea lor.
Iată unul din cele mai frumoase poeme într-un vers care surprinde în mod splendid golul din scoică umplut fugar de lună :

Marină

În scoica de pe masă, fugară perlă, luna

Luna şi lumina ei revin mereu ca un leit-motiv comun poeziei orientale şi a celei occidentale :

Servitute

Şi-aşterne luna pledul, ca să păşească noaptea

Obicei

Mai trec sub clar de lună, cu umbra mea de mână

În alte poeme plantele, lucrurile sunt personificate, obţinându-se astfel efecte deosebite :

Sprijin

Îşi reazemă stejarul un braţ de tâmpla casei

Continuitate

Şi rugul înserării, pe câmp, îl poartă macii

Juventute

Izvorul, printre pietre mai râde ca o fată

Autoportret

Spre lampa poeziei şi eu, biată omidă

Mioritică

Nuntaşi, doar brazi şi paltini şi-o stea ce va să cadă

24. Florin Vasiliu

După exegeza poemului pillatian, Florin Vasiliu începe să scrie el însuşi poeme într-un vers.
Cartea apare la editura proprie şi e a treia lucrare dedicată genului, după Ion Pillat şi Victor Săhleanu.
Florin Vasiliu şi-a intitulat volumul de poeme într-un vers Inscripţii într-un vers, amintindu-l pe Arghezi :

Poemul într-un vers

Izvorul dintr-un tulnic, ecoul prin tălăngi

Olarul

Roteşte visu-n lut, dând golului un sens

Poetul

Albină ce culege nectarul din cuvinte

Sadoveanu

De dincolo de neguri, sub creanga ta de aur

Voroneţ

De secole zidită smerenia-n albastru

Criticul literar

Un spirit năclăit, în mierea altora

Inscripţiile lui Florin Vasiliu se compun din rostiri şi tăceri.
Poetul revine cu o nouă carte peste un an, cu titlul de Poeme într-un vers, apoi cu o a treia subintitulată Ispite într-un vers. Al treilea volum cuprinde în plus axiome şi aforisme.
Paradoxurile într-un vers se aseamănă prin unda lor de ironie cu senry-ul :

Paradox

Oriunde-i centrul lumii, dar numai unde-s eu

Paradoxul copacului

Vara-n cojocul verde, gol puşcă toată iarna

Aforismele într-un vers seamănă mult cu unele proverbe şi zicători româneşti :

Sens

Ne este viaţa plină de-aşa superbe goluri

Dorul

Comoară pentru suflet lăsată de strămoşi

Prin volumul Să muţi pe cer o stea, Florin Vasiliu ne oferă cea mai completă şi mai complexă carte de poeme într-un vers, despre care Radu Cârneci scria :
« Să muţi pe cer o stea este cartea unui poet adevărat, cu bună simţire lirică şi fine antene sociale, trăindu-şi superior harul poetic ».

25. Ode într-un vers

Mai mulţi poeţi i-au închinat lui Eminescu unul sau mai multe poeme într-un vers :

Eminescu

Voind El poezie, a mers la Ipoteşti

(Florin Vasiliu)

Eminescu

Ne-a înflorit iubirea şi-n cânt ne-a preschimbat

(Dan Florică)

Ipoteşti

Cu lira de luceferi doineşte-n univers

(Alfred Basarab Tibereanu)

26. Singur în faţa oglinzii

În încheierea studiului său, Vasile Moldovan oferă cititorilor o suită de poeme dedicate poemului într-un vers :

Victor Săhleanu

O lume sună-n scoică, de-o duci înspre urechi

Bogdan I. Pascu

Un singur fir din ghemu-ntreg de visuri

Dan Florică

O fulgerare-a minţii în stânca verbului

Florin Vasiliu

Iar dincolo de geam, paingu-şi scrie firul…

***

Virginia Popescu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s